การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด

ราชมงคลพระนคร ปั้นเชฟมืออาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ […]

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษผ้าไหมเหลือทิ้ง สู่ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านเพิ่มมูลค่าผ้าไทย  

ในแต่ละปีมีเศษขยะจำพวกเศษผ้าเหลือทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการตัดเย็บ หรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งเศษผ้าเหลือทิ้งดังกล่าวนานวันก็จะเสื่อมสภาพไม่เกิดประโยชน์และคุณค่า […]

คหกรรมศาสตร์ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]

ร่วมยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคกับ 6 หน่วยงาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงความร่วมมือ […]