News

มทร.พระนคร สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ผ่านค่ายกิจกรรม “NEW RMUTP STUDENT LEADER 2022”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก  ภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดและการวางแผนในการทำงานให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป  เช่น การให้ความรู้เรื่องเทคนิคการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้นำนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการตรวจจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนจิตวิทยาและการปรับตัวสำหรับผู้นำนักศึกษา การฝึกปฏิบัติทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำนักศึกษา ทักษะทางด้านการจัดงาน Event และการเขียนโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรม เป็นต้น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter