บัณฑิต ราชมงคลพระนคร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี