rmutp.thewet2

ร้องเรียนจรรยาบรรณ วินัย การทุจริต และประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถส่งคำแนะนำติชม มายังผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง เพื่อให้เกิดการรับทราบ และแก้ไขปัญหา เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัย

1. แนะนำติชม (สำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป)

2. แสดงความคิดเห็น/ ร้องเรียน (สำหรับนักศึกษา)

3. ร้องเรียนจรรยาบรรรณ วินัย การทุจริต และประพฤติมิชอบ (สำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป)