ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และ e-Book

คลังปัญญา ราชมงคลพระนคร
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Intellectual Repository)ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรสารสนเทศเที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระดับนานาชาติ

ฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และหนังสือชุด (Book Series)  ของสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน 19 สาขาวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2013 – 2017 โดยเอกสารฉบับเต็มจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf แยกเป็นบท (Chapter) ซึ่งง่ายต่อการเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพื่อจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก ScienceDirect โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน

ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

ACS Publications
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูล ฉบับเต็ม (Full text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

EBSCO HOST
รวบรวมฐานข้อมูล และ e-Book ไว้หลายฐานข้อมูล สามารถค้นหาฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีใน EBSCO HOST ด้วย One Search ดูรายละเอียด ฐานข้อมูลที่ EBSCO HOST ให้บริการทั้งหมด

Emerald Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ

IEEE Xplore Digital Library
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

SpringerLink
เป็นฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลิตโดย SpringerVerlag ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1,130 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน

Thai Digital Collection (ThaiLIS)
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

ProQuest
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน

e-Book ราชมงคลพระนคร
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) จัดเก็บวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสาร ให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

eBook Collection (EBSCOhost)
หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตองสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ เช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด ,การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต ,การจดบันทึก ,การพิมพ์,การอีเมล,การทำอ้างอิง และอื่น ๆ

IR-Web (Information Resources on Web)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปบบ e-Book โดย ThaiLis ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จำนวนมากกว่า 3,850 ชื่อ ปีพิมพ์ตั้งแต่ 1997-ปัจจุบัน โดยเรื่องเต็มอยู่ในรูปของไฟล์ PDF

Google Books
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหนังสือ โดยใช้คำค้นหา (Keyword) ที่เราต้องการไปหาหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับคำที่ใช้ค้นหา โดย Google Book Search จะเชื่อมโยงไปที่หนังสือในผลค้นหาของคุณ และยังสามารถแชร์ หรือส่งหนังสือของเราให้กับเพื่อนๆ ของคุณได้สะดวกกว่าการไปร้านหนังสือ หรือไปห้องสมุด

Academic Search Complete
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาด ใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ