Slide
บุคลากร

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร

รวบรวมข้อมูล ที่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรทราบ เช่น สิทธิประโยชน์ บริการด้านต่าง ๆ และระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

  • บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งานระบบภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้อีเมล @rmutp
  • สิทธิการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาต่อโดยใช้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ
บุคลากรเข้าใหม่ จำเป็นต้องรับ rmutp passport ก่อน ถึงจะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

 

ลงทะเบียน