IMG_6480

ระบบสารสนเทศ E-Services

หมวดหมู่
ชื่อระบบ (TH)
การศึกษา
ระบบบริการการศึกษาระบบทะเบียน
ทะเบียนนักศึกษา ตารางเรียน รายวิชาที่เปิดสอน ปฏิทินการศึกษา ประเมินการเรียนการสอน
การบริการบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์RMUTP Passport
Account สำหรับ นักศึกษา บุคลากร สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศต่าง ๆ
การบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) (ใหม่)(e-saraban)
รับส่งเอกสารงานสารบรรณ หนังสือเวียน และอื่น ๆ
การบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) (เก่า)(e-doc)
ปิดการรับ-ส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 67 เป็นต้นไป แต่ยังสามารถค้นหาเอกสารในระบบได้
การบริการ, การศึกษาอีเมลมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.thGoogle for Education
บริการ Email (Gmail) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย, บริการ Google Doc, Sheet, Drive และบริการอื่น ๆ ของ Google
การบริการอีเมลมหาวิทยาลัย @o365.rmutp.ac.thMicrosoft 365
บริการ Email (Microsoft) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย, บริการ Office 365
การบริการบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์Volume Licensing Service Center
License Software สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
การบริการ, การศึกษาIBM SPSS Statistics
(วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ, การวิจัย )
การบริการ, การศึกษาAdobe Creative Cloud
(Photoshop, Illustrator, Acrobat, Premiere Pro, Lightroom และอื่น ๆ )
การบริการระบบเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยVPN RMUTP
Virtual Private Network สำหรับ นักศึกษา บุคลากร ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
การบริการZoom ประชุมออนไลน์
การศึกษา
ห้องสมุดอัตโนมัติWALAI AutoLib
ค้นหาหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย OPAC (Online Public Access Catalog)
การศึกษา
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle 3.2)e-Learning RMUTP
การเรียนการสอนออนไลน์ LMS (Learning Management System) สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
การศึกษาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle 4) e-Learning RMUTP
การเรียนการสอนออนไลน์ LMS (Learning Management System) โดย Moodle รุ่นใหม่ที่มี Feature ที่น่าสนใจ เช่น Safe Browser Exam และ Live Streaming
การศึกษา
MOOC RMUTPMassive Open Online Courses RMUTP
การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
การศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษาRMUTP Admission
รับสมัครนักศึกษา หลักสํตรที่เปิดรับ ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนเรียนรายภาค
การบริการระบบจองรถ มทร.พระนคร
Car Booking RMUTP
การบริการระบบจองห้องประชุม
Room Booking RMUTP
การศึกษาคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครIR (Intellectual Repository)
รวบรวมงานวิจัย นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย
การศึกษา
RMUTP StudyLifeAndroid & iOS
Application สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย
การบริการระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์Phone RMUTP
หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ต่อ บุคลากร คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
การบริการระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ติดตามความก้าวหน้าในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จากกองบริหารงานบุคคล (กบ.)
การบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยInternet
การใช้งาน Internet, Wifi และบริการด้านเครือข่ายต่าง ๆ
การบริการระบบบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย Eduroam
Wifi สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ eduroam
การบริการWeb Hosting RMUTP
บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์สำหรับ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
การบริการระบบปฏิทิน มทร.พระนครe-Calendar RMUTP
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา กิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
การบริการสถานีวิทยุออนไลน์ FM 90.75 MHzRMUTP Radio
สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การบริการระบบจองห้อง Discussion
จองห้อง Discussion สำหรับนักศึษาของห้องสมุดศูนย์เทเวศร์
การบริการระบบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP ALUMNI
การศึกษา
วิดีโอสื่อการสอนMMD
วิดีโอสื่อการสอนของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาหลากหลายรายวิชา
การศึกษาวารสารวิชาการและวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
RMUTP Research Journal - Science & Technology
การศึกษาวารสารวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
RMUTP Research Journal - Humanities & Social Sciences
การศึกษาEnglish RMUTPบทเรียนภาษาอังกฤษ
English for Communication
การศึกษาระบบทรานสคริปต์กิจกรรมActivity Transcript
บริหารจัดการข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript)
การศึกษาระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตjob.rmutp.ac.th
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
การบริหาร
ระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณBPM (Budget Planning Management)
สนับสนุนการงานแผนและการบริหารงบประมาณ
การบริหาร
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์HRM (Human Resource Management)
บริหารงานบุคลากร การสรรหาบรรจุ พัฒนาบุคลากร ทะเบียนประวัติ และอื่น ๆ
การบริหาร
ระบบรับสมัครงานRecruitment, Job Posting
สรรหาบุคลากร ประกาศตำแหน่งงานงานที่เปิดรับ ผลการสอบคัดเลือก
การบริหาร
ระบบลาออนไลน์Leave Online
ส่งใบลาออนไลน์สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
การบริหาร
ระบบแสดงสลิปเงินเดือน และรายได้อื่น ๆe-Payslip (epayslip)
แสดงสลิปเงินเดือน และรายได้อื่น ๆ รวมถึงขอหนังสือรับรองเงินเดือน บุคลากรและผู้เกษียณอายุ
การบริหาร
ระบบบันทึกทำงานล่วงเวลาOT Attendance
บันทึกการทำงานล่วงเวลา คำนวนค่าล่วงเวลา
การบริหาร
ระบบบริหารการบันทึกเวลาทำงานTime Attendance
บันทึกเวลาเข้า และออกงาน จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan)
การบริหาร
ระบบสารสนเทศติดตามงานงบประมาณโครงการBPM Track
ติดตามการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินของโครงการ
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารMIS (Management Information System)
ใช้ในการวางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารระบบการวิเคราะห์ทางธุรกิจ Business Intelligence (BI)
ระบบ BI, กราฟ, สถิติ, Digital Analytic
การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่BIM (Building Information Management)
ฐานข้อมูลบริหารจัดการอาคาร จำแนกตามชั้น ห้อง
การบริหาร
ระบบบริหารงานวิจัยRPM (Research Management System)
บริหารโครงการวิจัย ประวัตินักวิจัย สิทธิบัตร การนำเสนอผลงาน และอื่น ๆ
การบริหาร
ระบบการประชุมออนไลน์ e-Meeting (emeeting)
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่น ๆ
การบริหาร
ระบบบริหารงานบริการวิชาการASMS (Academic Services Management System)
จัดเก็บข้อมูลโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
การบริหาร
ระบบบันทึกทุนของนักศึกษาStudent Scholarship
บริหารจัดการข้อมูลทุนสำหรับนักศึกษา รายงานข้อมูลทุนการศึกษา
การบริหารระบบงานสารสนเทศชมรมนักศึกษาStudent Club
บริหารจัดการข้อมูลชมรมนักศึกษา
การบริหาร
ระบบงานสารสนเทศสหกิจนักศึกษาCooperation
บันทึกข้อมูลสหกิจของนักศึกษา ประเมินการทำงานของนักศึกษา ข้อมูลตำแหน่งงาน และสถานประกอบการ
การบริหาร
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ
หากหน่วยงานใดต้องการใช้งานโปรดติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหาร
ระบบบริหารจัดการงบประมาณBudget Management System
หากหน่วยงานใดต้องการใช้งานโปรดติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินแบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลGood Governance
ประเมินการดูแลองค์กรของ คณบดี และผู้อำนวยการ
การประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษา
การประเมิน
แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร
ลักษณะผู้นำและภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร กำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบงานทะเบียน
การศึกษาระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม รองรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจภายนอก
ประกันคุณภาพระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาCHE QA 3D
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย สกอ.
ประกันคุณภาพ
ระบบติดตามการพัฒนาคุณภายในIQA - CDS
Internal Quality Assurance, Common Data Set
ประกันคุณภาพระบบกำกับติดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT-RMUTP (ITA)
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ม
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกันคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITAS
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
การบริหารระบบ stock อุปกรณ์งานซ่อมบำรุง
ระบบบันทึกรายการเบิกพัสดุสำหรับฝ่ายอาคารสถานที่
การบริหารระบบ stock ยานพาหนะ
ระบบบันทึกรายการเบิกพัสดุสำหรับงานยานยนต์
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การศึกษาคลังความรู้ดิจิทัล
แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึงผลงานของนักศึกษา