มหาวิทยาลัยฯ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบริจาค

Posted Posted in News

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบริจาค […]

โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

Posted Posted in News

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาต่างๆ และบุคลากรสายวิชาการ […]

มทร.พระนคร ถ่ายทอดความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

Posted Posted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร […]

มทร.พระนคร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Posted Posted in News

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ […]