ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Posted Posted in News

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมหารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ […]

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร […]

นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Posted Posted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ […]

ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา […]

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Posted Posted in News

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ ดร.วิมลลักษณ์ […]