ราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่เทพนิมิต

Posted Posted in News

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย  ผู้บริหาร […]

ราชมงคลพระนครร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุดมศึกษาฝ่ายไทยกับผู้แทน 5 หน่วยงานจีน

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG บริการวิชาการสู่ชุมชน ตัดเย็บและย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

Posted Posted in News, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย […]

ราชมงคลพระนคร บูรณาการความรู้สู่ชุมชน ยกระดับขนมหวานเมืองเพชรบุรีสู่สากล

Posted Posted in News

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

ราชมงคลพระนคร เตรียมทำความร่วมมือแบบไตรภาคีกับมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์และบริษัทในประเทศกีนี

Posted Posted in News

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้หารือพูดคุยกับ […]

สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนราชมงคลพระนคร

Posted Posted in News

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับ “ทุนราชมงคลพระนคร” […]

ถอดสูตร น.ศ. มทร.พระนคร กับรางวัลแห่งความภาคภูมิ เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 9/2562

Posted Posted in News

โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี […]