News

ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงไม่ร่วมทีแคส ปี 67 ม.6-ปวช.-ปวส ต่อป.ตรี กว่า 8 พันที่นั่ง

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุนการค้นหาตัวตนผ่านหลักสูตรออนไลน์ RMUTP Mooc ที่ให้ทุกคนได้มาทดลองเรียน และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความถนัด หรือสิ่งที่ตนเองอยากเรียน เมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะได้พบกับความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยรับตรงโดยไม่ผ่านระบบทีแคส (TCAS) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2566 ส่วนรอบที่ 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน- 9 มกราคม 2567 ประเภทรับตรง รอบที่ 1 วันที่ 25 มกราคม – 12 มีนาคม 2567 ในรอบที่ 2 28 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2567 และรอบที่ 3 วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2567

โดยเปิดรับทั้งหมด 9 คณะ ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1,100 คน 2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 685 คน 3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 560 คน 4.คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3,374 คน 5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 360 คน 6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,166 คน 7.คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 560 คน 8.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 430 คน 9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 320 คน รวมทั้งหมด 8,555 คน “ราชมงคลพระนครพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสการศึกษา เพื่อสร้างทุนมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ ด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี และเปิดรับผู้พิการ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการเคลื่อนไหว และออทิสติก ให้ได้รับสิทธิในการเข้าระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ร่วมถึงการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกแบบครบวงจรเพื่อเป็นแหล่งจุดประกายความคิดอย่างสร้างสรรค์”
ทั้งนี้หากผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6303,6307,6309

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter