News

มทร.พระนคร ดึงนักวิชาการ ด้านจริยธรรมวางแนวทางวิจัยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร   ซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงแนวทาง ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยในการวางแผนดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นสากล และสามารถดำเนินการขอรับการพิจารณารับรองได้อย่างถูกต้องในการยื่นเสนอพิจารณาโครงการวิจัยต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาทิ Basic ethical principles & Evolution of human research ethics  , Risk & Benefit analysis, Privacy and confidentiality and Conflicts of interest  และ Informed consent Overview   ทั้งนี้การอบรมได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายต่าง ๆ  จำนวน 1,149 คน จาก 187 หน่วยงานทั่วประเทศ  ทั้งสถาบันทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียน และสำนักงานเขต เป็นต้น

ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ  กล่าวว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้กลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น มีการวิจัยแบบบูรณาการและการทำงานเป็นทีมวิจัยมากขึ้น  โดยคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย  นักวิจัยมีความสะดวกในการทำงานวิจัยมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนให้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter