Newsการมีส่วนร่วม

มทร.พระนคร เดินหน้าสรรหาอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้เปิดรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร ซึ่งบุคคลที่เข้าสมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหานั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป อาทิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร กล่าวต่อว่า ผู้ที่สนใจสมัครหรือส่วนราชการที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในระหว่างวันที่ 7  -  20 พฤษภาคม 2564 ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้น 2 อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์ต้องเข้าแถลงนโยบายแผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th/presidentselection หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8137 , 8243

“นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องการสรรหาอธิการบดี ประเด็นต่างๆ เช่น สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต คุณลักษณะและคุณสมบัติของอธิการบดีที่ต้องการ ผ่าน 3 ช่องทางไม่ว่าจะเป็น การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบสารสนเทศ  ทางเอกสาร และความคิดเห็นโดยตรง ซึ่งกำหนดให้วันที่ 20 เมษายน 2564 รับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่ 1 ศูนย์พระนครเหนือ วันที่ 26 เมษายน 2564 กลุ่มที่ 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร (ช่วงเช้า) กลุ่มสุดท้ายศูนย์เทเวศร์ (ช่วงบ่าย)” ศาสตราจารย์ ดร.จุมพตกล่าวทิ้งท้าย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter