Newsการมีส่วนร่วม

มทร.พระนคร แต้มสีเติมฝันให้น้องชุมชนช่อสะอาด ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตในชุมชน

งานบริการชุมชน เป็นหนึ่งนในพันธกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จัดขึ้นควบคู่กับการเรียนการสอน ซี่งสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณาจารย์และนักศึกษาจัดทำโครงการค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง และโรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในชุมชน

นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศิลปกรรมที่สามารถสื่อสารสาธารณะในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างให้เกิดชุมชน
ช่อสะอาดในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทั้ง 50 เขต 50 โรงเรียน ด้วยรูปแบบองค์รวมของ “บวร” และยังเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มของครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนกับการใช้วิชาการลงสู่ชุมชน ในการเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  โดย มทร.พระนคร มีโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบในโครงการดังกล่าวทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลวราราม
เขตจอมทอง โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่  โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เขตบางบอน   และโรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

อาจารย์ วรัญชลีย์ ทวีชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่แต้มสีเติมฝัน กล่าวว่า หลังจากที่ได้ร่วมหารือกับมูลนิธิฯ ในการชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาร่วมทำกิจกรรมต้านการทุจริตในชุมชน  ซึ่งทางอาจารย์ได้เล็งเห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในด้านการวาดภาพศิลปะบนกำแพง จึงอยากให้การทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ  และเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการต้านการทุจริตผ่านผลงานศิลปะ  โดยมีนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจำนวน 11 คน  และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 13 คน นักศึกษาแต่ละคนจะรังสรรค์ภาพวาดบนกำแพงของโรงเรียนที่จัดสรรไว้ แต่ละกำแพงจะมีภาพของต้นช่อสะอาด ที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของมือที่สะอาด  ซึ่งแต่ละจุดนักศึกษาจะแบ่งกันทำงานเป็นคู่ เป็นการวาดภาพการ์ตูนน่ารัก ๆ ที่สื่อถึงการการต่อต้านการทุจริต สำหรับใช้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งให้เยาวชนในโรงเรียนและผู้คนในชุมชนได้เห็นและตระหนักรู้

และ อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  กล่าวว่า  การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นเวทีที่ทำให้นักศึกษาได้แสดงความคิดความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ และนักศึกษายังได้เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงบวกในการทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วม  ด้านโรงเรียนและชุมชนก็ได้รับรู้ถึงการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตผ่านงานศิลปะ  เพราะเยาวชนนับเป็นกำลังสำคัญในอนาคต และการต่อต้านการทุจริตในหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะเยาวชน  ดังนั้น จึงควรปลูกฝังการต่อต้าน
การทุจริตให้เกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในเชิงนโยบายภาครัฐ เพื่อขยายขอบเขตงานต่อไปในชุมชนและสังคมของประเทศให้ทุกส่วนสามารถนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter