Newsการมีส่วนร่วม

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นาวาอากาศเอก สถิตพงษ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เรื่องสร้างโอกาสด้านการศึกษาด้านการศึกษา สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด โอกาสนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานการบูรณาการเรียนการสอนด้านศิลปะการประดิษฐ์ประดอยงานแกะสลัก งานดอกไม้และใบตอง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) และผ่านระบบออนไลน์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันการศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม มทร.พระนคร เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ อันถือเป็นหัวในของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการศึกษา ซึ่งได้พัฒนาการศึกษาโดยจัดตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการศึกษาระยะสั้นผ่านระบบการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสได้ศึกษาทั้งนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้นักศึกษานำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความมั่นคงให้ชีวิตต่อไป ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านวิชาการของ มทร.พระนคร ที่ตอบโจทย์สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter