Newsการมีส่วนร่วม

อธิการบดี หารือตัวแทนภาครัฐ บูรณาการความรู้-ผลักดันงานวิจัยช่วยชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2565 คุณวีฤทัย มณีนุชเนตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและพันเอกธีรเดช เบญจาธิกุล เข้าพบ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

โดยได้ปรึกษาถึงแนวทางความร่วมมือการบูรณาการความรู้ และงานวิจัยด้านสิ่งทอและแฟชั่น โดยให้สถาบันการศึกษา และส่วนงานราชการ ร่วมกันเป็นเครือข่ายสนับสนุนผลักดันวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าทอของไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นแฟชั่นชั้นสูง อันจะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผ้าทอภูมิปัญญาพื้นถิ่น ออกสู่ตลาดโลก ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตในชุมชน

นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางการให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ให้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รวมถึงการให้เยาวชนได้รับรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การปกครอง และสิทธิพลเมืองที่พึงมี เพื่อให้เยาวชนไทยเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter