News

มทร.พระนคร หารือ 2 องค์กรภาครัฐ-เอกชนปรับภูมิทัศน์ริมคลองผดุงกรุงเกษม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผศ. จักรพันธ์ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ ร่วมหารือกับ ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองผดุงกรุงเกษม และการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองผดุงกรุงเกษม และการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

อย่างไรก็ตาม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองผดุงกรุงเกษม และการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง อยู่ภายใต้การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยใช้ประโยชน์จากการศึกษาเข้ามาแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือ Smart Campus ผ่านการเรียนรู้และทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จริง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาประเทศ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter