Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมหารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม” เกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาทิ แผนงานยุวชนสร้างชาติ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG Model การสร้างและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) เข้าร่วมประชุม พร้อมนำผลิตภัณฑ์ขนมมันทอดกรอบ ตรา มันคัพ ผลงานนักศึกษา ที่ร่วมเป็นผู้ประกอบการ กับUBI มาจัดแสดง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter