News

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ จำนวน 10 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร ปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดความศรัทธา และความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter