Newsการมีส่วนร่วม

มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีพิมพ์สีธรรมชาติสู่เยาวชน

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผศ. จิรพร มหาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ มทร.พระนคร ผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้รับเชิญจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่เยาวชนในกิจกรรม "งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ได้นำเสนอ สาธิตและการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิมพ์สีธรรมชาติ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น แม่พิมพ์ สีพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึง คุณค่าของธรรมชาติ การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการออกแบบแนว Green Design เป็นเชื่อมโยงความรู้ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนเรียนรู้ คิด และทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดงานคือ “ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model”

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter