News

มทร.พระนคร เดินหน้าหารือสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสหกิจฯ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิสาหกิจสู่สากล

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคณะ เพื่อร่วมปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังจากการลงนามความร่วมมือกันเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ และการจัดฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนาการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในภาควิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ระดับนานาชาติ ทั้งนี้การหารือร่วมกันครั้งนี้ พิจารณาการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี โครงการให้บริการวิชาการงานที่ปรึกษาธุรกิจกับภาครัฐ, โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจกรุงเทพมหานคร กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจกรรมคลินิกสัญจรภูมิภาค ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter