News

การประเมินผลการดำเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง รอบกลั่นกรอง ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง รอบกลั่นกรอง ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการแต่ละราย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)
โดย มทร.พระนคร มีผู้ประกอบการที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ระดับ Startup Companies ประเภทผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษา ได้แก่ ธุรกิจติ่มซำ เพิ่มพูนโภชนา และระดับ Spin-off Companies ประเภทผู้ประกอบการจากภายนอก ได้แก่ ธุรกิจนาวีนมแพะ บริษัทออโต้ฟาร์ม จำกัด รวมถึงการรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 1 และการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 ภายใต้การจัดทำหลักสูตรการออกแบบความคิดเพื่อเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ในการเพิ่มทักษะและสามารถเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังพิจารณาการเตรียมความพร้อมนำเสนอโครงการ เพื่อรับการกลั่นกรองครั้งที่ 2 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI รอบ 6 เดือน เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการกลั่นกรองจำนวน 3 ราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสฉู่ฉี่ ตราบ้านครูต้น ผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์ ตรา Baby Veggies และผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้ง ตราขิงชมพู

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter