Newsการมีส่วนร่วม

มทร.พระนคร จับมือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพิ่มขีดความสามารถแรงงานภาคตะวันออกรับไทยแลนด์4.0

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ณ ห้องประชุมโรงแรมโมริโนะศรีราชา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ และพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศัยภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้บริหารของ มทร.พระนคร ได้เยี่ยมชมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1,2และ3 พร้อมทั้งประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันด้วย

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค กำจัด (มหาชน) และนายกสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ในด้านการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการ บนพื้นฐานหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนจัดการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ ความพึงพอใจและสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร และสถานที่ในการร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศัยภาพของทุกฝ่าย อีกทั้งยังสนับสนุนคำปรึกษาด้านวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถแรงงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter