News

มทร.พระนคร ร่วมโชว์วิจัยและนวัตกรรม งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ มทร.พระนคร ได้ส่งผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ" ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 9 ผลงาน ประกอบด้วย 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าเหลือใช้ด้วยเทคนิคการเคลือบผิวผ้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผลงานโดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากผ้าทอด้วยเทคนิคโอริงามิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผลงานโดย อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์สุกัญญา จันทกุล 3. การประยุกต์ใช้การดัดแปลงบรรยากาศ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี เพื่อการแข่งขันสู่เชิงพาณิชย์ ผลงานโดย ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข 4. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุจากส่วนเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผักหวานป่า ของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ผลงานโดย ผศ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร ผศ.ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง 5. ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ ลวดลายผ้าท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผลงานโดย ดร.สุชีรา ผ่องใส ดร.สุวดี ประดับ อาจารย์กิตติ ยอดอ่อน 6. ไข่มุกรสเฉาก๊วยเสริมเมล็ดแฟลกซ์ ผลงานนักศึกษา นายจักกฤษ วงษ์ประดิษฐ์ นางสาวสุวิมล บุญมี โดยมี ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 7. ขนมไข่เสริมงาขี้ม่อน ผลงานนักศึกษา นางสาววรนุช พรหล่อ นางสาวอภิชญา สุภารี โดยมีอาจารย์สุมภา เทิดขวัญชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 8. วาฟเฟิลเสริมเมล็ดเจีย ผลงานนักศึกษานางสาวปริสา เฉลิม นางสาวพิษญา ตาคำ โดยมีอาจารย์สุมภา เทิดขวัญชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ 9. การพัฒนาลวดลายจากสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ด้วยนวัตกรรมการเย็บสัก สำหรับตกแต่งเสื้อกันหนาวแบบ Blazer ผลงานโดย ผศ.ไตรภิกา พิชิตเดช นักศึกษานางสาวสุกัญญา พรมภักดิ์

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ยังร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในโซน "Research Knowledge Management" จากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สำหรับกลุ่มอาชีพประชาชน : กลุ่มพัฒนาอาชีพนิรันพร และกลุ่มพัฒนาอาชีพสุเหร่า เกาะขุนเณร เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ผลงานโดย ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ และคณะ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter