News

มทร.พระนคร จับมือ เครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิสาหกิจสู่สากล

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม เช่น การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในภาควิสาหกิจขนากลาง และขนาดย่อม ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและฝึกฝนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเป็นสากล ซึ่งเป็นการร่วมมือกันพัฒนาชุมชน สังคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการและความสามารถทางการแข่งขันในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับภูมิภาคของประเทศไทย และระดับนานาชาติ สอดคล้องกันพันธกิจของมทร.พระนคร ในการทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านการบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพและผู้สนใจต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter