News

โครงการพัฒนานักศึกษา The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation“

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation” ณ ห้องประชุมนางเลิ้ง อาคารปฎิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ในการเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณลักษณะของนักศึกษา รวมทั้งปรับทัศนคติแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้เกิดการสร้างสรรค์ และพัฒนางานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter