ราชมงคลพระนคร ปั้นเชฟมืออาชีพ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ […]

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษผ้าไหมเหลือทิ้ง สู่ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านเพิ่มมูลค่าผ้าไทย  

Posted Posted in Research, การมีส่วนร่วม

ในแต่ละปีมีเศษขยะจำพวกเศษผ้าเหลือทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการตัดเย็บ หรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งเศษผ้าเหลือทิ้งดังกล่าวนานวันก็จะเสื่อมสภาพไม่เกิดประโยชน์และคุณค่า […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 4 องค์กร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย […]

ราชมงคลพระนคร อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, บริหารธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ […]

คหกรรมศาสตร์จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐาน SMART 4 (คน […]

คหกรรมศาสตร์ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]

ร่วมยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคกับ 6 หน่วยงาน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงความร่วมมือ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]