หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : May 20, 2018

ข่าวสาร

19 พฤษภาคม วันอาภากร

เปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018”

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้นำนักศึกษา”

ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

กฟผ. หนุนนักวิจัยมทร.พระนคร

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บ.ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจด้านธุรกิจค้าปลีก

เยี่ยมชมและกำหนดแนวทางในการจัดทำ MOU วังช้างอยุธยาแลเพนียด

เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

ราชมงคลพระนครให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน

งานสวัสดิการ