Research

ราชมงคลพระนคร สร้างแดชบอร์ดเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล หวังเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานการศึกษานำไปใช้ประโยชน์

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล (Data-Driven) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการองค์กรธุรกิจต่าง ๆ  เพราะหากจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการนำ Big Data  ซึ่งมีปริมาณมาก หรือข้อมูลที่ซับซ้อนมาใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลก็จะยิ่งใช้เวลานานและยากขึ้นไปอีก  ปัจจุบันจึงมีการนำเทคนิคนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยการแปลงข้อมูลออกมาเป็นภาพ หรือ Data Visualization ซึ่งผู้อ่านข้อมูลจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ในทันที เพราะข้อมูลรูปแบบภาพจะช่วยชี้จุดสำคัญของเนื้อหา รวมถึงข้อเปรียบเทียบเชิงลึก และจุดที่น่าสนใจของข้อมูลให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น แทนการเก็บข้อมูลแบบเดิมที่เป็นเอกสารหรือตัวหนังสือ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสุริโย ก่อวาณิชกุล บุคลากรปฏิบัติการบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกันทำการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคลด้วยแดชบอร์ดเทคโนโลยี  โดยนำเสนอเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล ด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟแดชบอร์ด (Interactive Dashboard)

ดร.วีรวรรณ กล่าวว่า อินเทอร์แอคทีฟแดชบอร์ดเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีสำหรับองค์กรสมัยใหม่ใช้สำหรับช่วยในการตัดสินใจ คาดการณ์สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึก โดยข้อมูลสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจจะถูกดึงแบบอัตโนมัติจากข้อมูลจำนวนมากขององค์กร และถูกนำมาบริหารจัดการเพื่อช่วยให้เป็นภาพข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนงานที่องค์กรต้องการ โดยนำเสนอในลักษณะแผนภูมิ หรือกราฟ ในภาพรวมบนหน้าแดชบอร์ดที่ทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟกับผู้ใช้ แผนภูมิหรือกราฟนำเสนอข้อมูลได้รับการออกแบบให้นำเสนอ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลซึ่งมีปริมาณมากและซับซ้อนโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ได้เห็นภาพรวม ประสิทธิภาพ และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ยิ่งองค์กรมีความสามารถในการทำความเข้าใจและการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมจะมีผลต่อการวางแผนงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการแก้ไขปัญหา และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อีกด้วย  การศึกษาวิจัยชิ้นนี้จึงใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแดชบอร์ดมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยหวังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานการศึกษาที่มีลักษะคล้ายกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้  โดยงานวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษาจากข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล จำนวนบุคลากร ข้อมูลภาระงานสอน ข้อมูลตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลความเชี่ยวชาญ ข้อมูลผลงานการตีพิมพ์ โดยข้อมูลที่นำเสนอมุ่งเน้นเพื่อแสดงค่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)  ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นต้น  และข้อมูลสนับสนุนการวางแผนอัตรากำลังในระยะยาว

ดร.วีรวรรณ กล่าวอีกว่า โดยปกติงานบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ได้จัดเก็บและรวบรวมในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอย่างเดียว จึงขาดในส่วนของการนำเสนอข้อมูลในมิติช่วยการตัดสินใจในการปฏิบัติงานสำหรับการวางแผน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร  ดังนั้นการศึกษานี้สามารถช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะ นำมาปรับปรุงกระบวนการสรรหา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของงานบุคลากร  โดยกระบวนการพัฒนาแดชบอร์ดประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 1) การเชื่อมต่อข้อมูล (Connection) เริ่มจากการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ (Web Scraping) เพื่อดำเนินการจัดรูปแบบให้พร้อมต่อการนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิต่าง ๆ  2) การสร้างแผนภูมินำเสนอข้อมูล (Visualize)  ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบการแสดงผลของแดชบอร์ดข้อมูล และพัฒนาแผนภูมินำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ Data Studio หรือ Looker Studio ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดข้อมูลของบริษัท Google และปัจจุบันเปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  3) การเผยแพร่และนำเสนอ (Publish) เป็นการเผยแพร่แดชบอร์ดไปยังผู้ใช้งาน โดยได้ทำการทดสอบการใช้งานด้วยการศึกษาความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายในคณะฯ จำนวน 30 ราย  ซึ่งผลการทดสอบพบว่า แดชบอร์ดข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ได้พัฒนาขึ้นแสดงในรูปแบบแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ที่สวยงามและง่ายในการใช้งาน พึงพอใจต่อการใช้งานในระดับมากที่สุด และพบว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการงานบุคลากร  สนับสนุนการวางแผนอัตรากำลังในระยะยาว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อบุคลากรที่ต้องการทราบรายละเอียดในแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ ทราบถึงค่าประเมินดัชนีวัด ความสำเร็จด้านบุคลากร และทราบถึงข้อมูลอัตรากำลังทั้งในภาพรวมของหน่วยงานระดับสาขา หมวดวิชา และระดับคณะ

“แดชบอร์ดข้อมูลนับได้ว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร รู้ถึงภาพรวมที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจ และมุมมองเชิงเปรียบเทียบ ไม่ต้องเสียเวลาคิดวิเคราะห์  ซึ่งช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนองค์กรไปในทางที่ดี” ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2836 3000 ต่อ 4211  ดร.วีรวรรณ กล่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter