มทร.พระนคร จับมือ ETDA ขับเคลื่อนกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซยุคดิจิทัล

Posted Posted in News

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร […]

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]

ราชมงคลพระนคร รับโล่เกียรติคุณ IPv6 ประจำปี 2561

Posted Posted in News

อ.นพชัย ทิพย์ไกรลาศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ […]

คหกรรมศาสตร์ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]

ร่วมยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคกับ 6 หน่วยงาน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงความร่วมมือ […]