Newsบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 โดยมีกิจกรรมการประกวด “Business Inspiration 2021” การประกวด “Live Shopping Entertainment Contest” และ การประกวด “Smart MC Contest” เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มากความสามารถในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้าประกวด เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร จัดโดย สาขาวิชาการจัดการ
ผลการตัดสินการประกวด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการประกวด Business Inspiration 2021
- รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม New Gen marketing
นายนิติกร ​ฝอฝน​​​  นายสหภพ ​วรรณะภิระ ​​ นายอธิวัฒน์ ​อินทร์หอม​​  นางสาวพลอย ​แสงชมภู​​  นางสาวเบญจลักษณ์ กราวพรรักษา​​  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ กราวพรรักษา  นางสาวจุฑามาศ อินทร์น้อย​​ จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม กรรมพันธุ์ผมดี
นายชานนท์ ​ตั้งตระกูล​  นายสหัสวรรษ ​สุขหนองโป่ง ​ นายธวัชชัย ​พึ่งภพ​ ​ นายชัยวัฒน์ ​พิมพ์พงษ์​  นายสันติภาส​พันเสวก​ ​จากสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม เค…บับว่าไทย
นายธนพัฒน์ ​จันทเชื้อ​  นางสาวพิมพ์ชนก กนกวัฒนะพันธุ์  นางสาวพิมพา ​โยธาจันทร์ ​​ นางสาวสโรชา ​แก้ววิเศษ ​​ นางสาวนฤมล ​ริดมัด  นางสาวณัฐวดี ​เงี้ยวพ่าย ​​ นายกฤษณพงษ์ ​สกุลไทย​ ​​จากสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
- รางวัลชมเชย ประเภททีม น้องกาบรักษ์โลก ​​
นางสาวพัชราภรณ์ ​สมพอง  นางสาวลลิตา ​​มนัยนิล​​  นางสาวนฤสรณ์​ ​อ่อนฉ่ำ​​  นางสาวชนากานต์ ​เบญจวรธรรม  นายต่อชัย ​​เตชะฐิติภัทร  นายเฉลิมเกียรติ์​​คงเกินทุน  นางสาววรรณกาญจน์ ​หนองใหญ่จาก​​สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
- รางวัล Popular Vote ประเภททีม Sweet Cake
นางสาวธนวรรณ​ พลกูล​​  นางสาวกนกพร ​ อินตระกูล​  นางสาวรัตตัญญา ชูเกตุ​​  นางสาวสกุลทิพย์ นาเงิน​  นางสาวชัญญาพัทธ์ ศุภตรัยวรพงศ์​  นางสาวณัฐธิดา ทุ่งวชิรกุล จากสาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ
2. กิจกรรมการประกวด “Live Shopping Entertainment Contest”
- รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม​​​​​​​
นางสาวอำภา ​นิยมรัมย์​  นายอมรเทพ ​ปังตระกูล  นายสุทธิกานต์ ​จงจิตต์ จาก​​สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ​​​​​
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม​​​​​​​
นายเตชินต์ ​ปุตาตะคุ จาก​สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ​​​​
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม​​​​​​​
นายปฐมพร​พรหมสาขา ณ สกลนคร​  นางสาวปนัสยา ​ใยบัว​​  นายภูมินทร์ ​เดชเทวัญดำรง จาก​สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน​​​​​
3. กิจกรรมการประกวด “Smart MC contest”
- รางวัลชนะเลิศ
นายวีรเทพย์ รอบคอบ จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นายพันธุ์ศักดิ์ พลับพลาทอง จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นายกิตติศักดิ์ เปี่ยมศักดิ์ จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter