Events

ราชมงคลพระนคร รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศเปิดรับสมัคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) จำนวน 6 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 ณ งานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6915 โดยกำหนดให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์เลือกตั้งทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช และศูนย์พระนครเหนือ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter