แต่งตั้งตำแหน่ง

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รวีพร จรูญพันธ์เกษม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิศรา สุทธิสังข์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter