กิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2562

Posted Posted in Events

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2562 […]

รับสมัครและเลืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ โดยผู้ประสงค์สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองกลาง […]

ราชมงคลพระนคร MOU สถาบันสิ่งทอและสถาบันการศึกษา ผนึกกำลังศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น ยกระดับงานวิจัยสู่สากล

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี […]

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Posted Posted in Events

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านทาง www.rmutp.ac.th/publichearing/#!/ https://www.youtube.com/watch?v=nok1nizGwTw

ราชมงคลพระนคร รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ – 29 […]

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Posted Posted in Events

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 […]