ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

Posted Posted in Events

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รันทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภทกิจกรรมดีเด่น และ ทุนราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนคร รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

Posted Posted in Events

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศเปิดรับสมัคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) […]

พิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36

Posted Posted in Events

กำหนดการ พิธีมอบปริญญาบัตร แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด […]

มทร.พระนคร เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง […]

มทร.พระนคร เปิดสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เรื่อง […]

มทร.พระนคร เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง […]