งานสัมมนาพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ S-CURVE HUB สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ

Posted Leave a commentPosted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 ผ่านระบบ […]

โครงการอบรมเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (RMUTP Retreat)

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (RMUTP […]

ราชมงคลพระนคร ดึง Huawei ร่วมพัฒนาการศึกษาโลกยุคดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

Posted Leave a commentPosted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]