มทร.พระนคร เชิดชู 6 นักวิชาการ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย มอบตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ครั้งแรกของประเทศไทย !!

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ […]

การประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted Posted in Events

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถวายพระภิกษุ […]

รับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนสมาชิก

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนสมาชิก เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – […]

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ […]

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

Posted Posted in Events

นักศึกษาใหม่ มทร.พระนครเฮ! ยกเว้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษผู้มีผลสอบระดับดีมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกประกาศเรื่อง […]

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแล้ววันนี้

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะตั้งแต่วันที่ […]

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาผู้พิการ ต่อป.ตรี 6 คณะ

Posted Posted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า โลกแห่งการศึกษาสมัยใหม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงความรู้อย่างไม่จำกัด […]