พิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36

Posted Posted in Events

กำหนดการ พิธีมอบปริญญาบัตร แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด […]

มทร.พระนคร เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง […]

มทร.พระนคร เปิดสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เรื่อง […]

มทร.พระนคร เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง […]

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯ

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 31 […]

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 1 ชุดความรู้พื้นฐานภาคกลางหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง”

Posted Posted in Events

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญบุคคลทั่วไป บุคลากร นักศึกษา เข้าฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น […]