เสริมทักษะการวิเคราะห์ ผ่านเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

Posted Leave a commentPosted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ สานสัมพันธ์น้องพี่-บายศรี สู่ขวัญ

Posted Leave a commentPosted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” […]