Newsวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร มอบเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนกว่า 40 โรงเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนทุนส่วนหนึ่งจากบุคคลและหน่วยงานเอกชน โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดี ได้มอบแอลกอฮอล์ 100 ลิตร และเจลล้างมือ 100 ลิตร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

โรงเรียนมักกะสันพิทยา
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนประถมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสว ประชาอุทิศ)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดโชติการาม
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนวัดปราสาท
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter