News

มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรป.เอก ปั้นนักคหกรรมศาสตร์ขั้นสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนากุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายของภาครัฐได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า อีอีซี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมองเห็นถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพอีกจำนวนมาก ประกอบกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านคหกรรมศาสตร์ที่สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่า 81 ปี ถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ปร.ด (คหกรรมศาสตร์) Doctor of Philosophy Program in Home Economics มุ่งเน้นการสอนด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจัยขั้นสูงในศาสตร์คหกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อสอดคล้องในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวฯ มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงประยุกต์ โดยนำศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยในหลักสูตรจะเน้นการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ดิจิทัล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม คหกรรมเพื่อผู้สูงวัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอขั้นสูง ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้มากมาย อาทิ บุคลากรทางคหกรรมศาสตร์ นักวิจัยขั้นสูง บุคลากรสายส่งเสริมสุขภาพ นักโภชนาการ องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคหกรรมศาสตร์ ฯลฯ

“สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 4 มิถุนายน 2563
โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02–665– 3777 ต่อ 5235–6 หรือ 085-346-4522”

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter