News

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ระลอกใหม่

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 คลิก

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการและให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ ตามปกติ (ฉบับที่ 15) 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิก

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) คลิก

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13)

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) คลิก

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) คลิก

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) คลิก

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

 

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) คลิก

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)

 

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

 

 

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิก

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) คลิก

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ โควิด-๑๙ (ระยะที่สาม)

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) คลิก

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 4)
คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 3)
คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 2)
คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง มาตรการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รายที่ 1 คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 1 คลิก

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการฝึกงานอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 คลิก

Announcement Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Subject : Measures for Classroom and Internship Program Arrangement Due to the Pandemic of Coronavirus 2019 or COVID-19 CLICK

帕那空皇家理工大学公告

关于教学管理与实习指南 由于新型冠状病毒感染 點擊

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter