นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Posted Posted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ […]