Newsสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยฯ มทร.พระนคร ผนึกกำลัง ลาว-ญี่ปุ่น-เกาหลี ปั้นนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

 

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่
8 - 14 ธันวาคม 2562 ณ เมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน 3 ประเทศ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจด้านสถาปัตยกรรม ประเทศเกาหลี
เพื่อร่วมกันบูรณาการการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมให้กับนัก
ศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมุ่งเน้นทักษะการทำงานของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
การสำรวจสินค้าพื้นเมืองของเมืองวังเวียง เพื่อหาโจทย์ในการต่อยอดการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นถิ่นเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้
และการสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบบ้านพักต้นแบบสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Soon Min
Hong จากประเทศเกาหลี มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษาด้วย