Slider

 การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครนักกีฬา
โทร 02-665-3777 ต่อ 6963
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636

** หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น **

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.ตรี รอบโควตานักกีฬา

ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร

ประจำปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร

 1. กรอกข้อมูลการรับสมัครโควตานักกีฬาและศิลปการแสดงผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา คลิกที่นี่
 2. ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาแล้ว ต้องทำการส่ง Portfolio ผลงานของผู้สมัครมาที่ "399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300" กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี" หรือเดินทางมาส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
 3. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเฉพาะทาง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 8.00 - 12.00 น. : สอบสัมภาษณ์
  เวลา 13.00 - 16.30 น. : ทดสอบสมรรถภาพ
 4. เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ - คณะที่สมัคร
  *** (สอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะผู้ที่สมัครคณะบริหารธุรกิจ) ***
 5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ โควตานักกีฬาและศิลปการแสดง ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี)

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป และเขียน ชื่อ-นามสกุล หลังรูป พร้อมระบุประเภทกีฬาหรือกิจกรรมที่สมัคร
• บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้
• สำเนาผลการศึกษา (ใบ ป.พ. 1) หรือใบรับรองทางการศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อและสำเนาถูกต้องของผู้สมัคร
• แฟ้มสะสมผลงาน วุฒิบัตร เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล เอกสารภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม หรือ งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ