Slider

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง (ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 18 มีนาคม 2562

 
 
 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมรหัสนักศึกษา ประเภทรับตรง ระดับ ปวช. คลิกที่นี่

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ คลิกที่นี่

ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนตรวจสอบกำหนดการต่างๆ และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 
 
 
 


การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 - 6308
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636

** หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น

และให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาที่ใกล้เคียง โดยเป็นไปตามคุณวุฒิที่กำหนด **