Slider

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท - ปริญญาเอก )

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม - 21 พฤษภาคม 2562
 

หลักเกณฑ์การรับสมัครและเงื่อนไขการรับเข้า(PDF.) คลิกที่นี่

 

ค่าลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา(PDF.) คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่

กิจกรรม
กำหนดการ
สมัครและชำระเงิน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครด้วยตนเอง ณ คณะที่ต้องการสมัคร
วันที่ 3 ธ.ค. - 21 พ.ค. 2562
ประกาศสถานที่สอบ - เลขที่นั่งสอบตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562
สอบคัดเลือก25 - 26 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย31 พ.ค. 2562
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด3 - 14 มิ.ย. 2562
ยื่นเอกสารรายงานตัวที่คณะ15 - 16 มิ.ย. 2562
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 256224 มิ.ย. 2562

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ รับตรง ระดับบัณฑิตศึกษา)

• ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ.) ฉบับสมบูรณ์แล้ว หรือ กำลังศึกษาอยู่
• บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้
• บัตรประจำตัวผู้สอบ (จะเปิดให้พิมพ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ในปฏิทินการรับสมัคร)
• ใบรับรองรายวิชา (กรณี หน่วยกิตขั้นต่ำในการเข้าศึกษาไม่ถึงเกณฑ์)

 การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6403
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636