Slider

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561

รอบการสมัคร ปวช.
รอบการสมัคร ป.ตรี
รอบการสมัคร ป.ตรี (TCAS)
กำหนดการและเกณฑ์การสมัคร
รอบ โควตา
ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร

คลิก

กำหนดการและเกณฑ์การสมัคร
รอบ โควตา ป.ตรี
ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร

คลิก

กำหนดการและเกณฑ์การสมัคร
รอบ โควตา ป.ตรี
ใช้วุฒิ ม.6 ในการสมัคร

คลิก

 การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 - 6308
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636

** หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น **

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ป.ตรี รอบโควตา

ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร

ประจำปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรม
กำหนดการ
สมัครและชำระเงิน

สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิกที่นี่

วันที่ 1 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561

ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2561
สอบสัมภาษณ์
24 พ.ย. 2561

(เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)25 พ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
28 พ.ย. 2561
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง
4 ธ.ค. 2561
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
24 มิ.ย. 2562

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ โควตา ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี)

• ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ.) ฉบับสมบูรณ์แล้ว หรือ กำลังศึกษาอยู่
• บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้
• บัตรประจำตัวผู้สอบ (จะเปิดให้พิมพ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ในปฏิทินการรับสมัคร)
• แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)