รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ปรับวุฒิ วศ.บ.

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม - 30 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง
(ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. สมัคร)
ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมรหัสนักศึกษา คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ คลิก

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตรวจสอบประกาศจากมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

 การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6403
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636

 

** หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น

และให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาที่ใกล้เคียง โดยเป็นไปตามคุณวุฒิที่กำหนด **

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัครและเงื่อนไขการรับเข้า(PDF.) คลิกที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่

กิจกรรม
กำหนดการ

สมัครและชำระเงิน

สมัครเข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่

วันที่ 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 62

ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
ตั้งแต่ 8 พ.ค. 62
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
17 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
24 พ.ค. 62
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด
25 - 30 พ.ค. 62
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง
31 พ.ค. 62
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์
คลิกที่นี่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คลิกที่นี่
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
24 มิ.ย. 2562

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ รับตรง ระดับปรับวุฒิ วศ.บ.)

• ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ.) ฉบับสมบูรณ์แล้ว
• บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้
• บัตรประจำตัวผู้สอบ (จะเปิดให้พิมพ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ในปฏิทินการรับสมัคร)
• ใบรับรองรายวิชา (กรณี หน่วยกิตขั้นต่ำในการเข้าศึกษาไม่ถึงเกณฑ์)