News

มทร.พระนคร รับโล่ที่ระลึกนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” ซึ่งจัดโดยมทร.สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างแกนนำนักศึกษา ในเครือข่ายราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้มีการสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะให้เป็นนวัตกรในทศวรรษที่ 21 โดยการสร้างและพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่จากการบูรณาการศักยภาพด้านธุรกิจเข้ากับพื้นฐานความรู้ด้านSTEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ซึ่งนักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากผู้ประกอบการจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.รู้ลึกรู้จริง 2.สร้างสรรค์ไอเดีย 3.แผนพัฒนาธุรกิจ 4.การผลิตและกระจาย เพื่อให้มีทักษะ 5 ไอ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนวัตกร
ในการนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เข้ารับโล่ที่ระลึกนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล จากรศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ณ มทร.สุวรรณภูมิ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter