News

มทร.พระนคร ดึงนักวิชาการร่วมเสวนา นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา หัวข้อ "นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยกองวิชาและพัฒนาคณาจารย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกฎกระทรวงใหม่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ทั้ง 5 ฉบับ ได้แก่ 1. มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2.มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 4.มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และ 5.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สามารถนำองค์ความรู้และข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ และ รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และรศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยมีมาตรฐานระดับชาติและสากล ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับวุฒิ เกิดผลลัพธ์อย่างน้อย 4 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter