News

การเปิดการประชุม สภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานในการเปิดการประชุม สภานักศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 ให้กับองค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ในการนี้ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวมัลลิกา วีระสัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ดร.ณัฐวรพล กล่าวแก่ผู้นำนักศึกษาตอนหนึ่งว่า “คุณค่าของคนอยู่ที่การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหน ในฐานะผู้นำนักศึกษาเราคือผู้สละตัวเองเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง”

ผลสรุปการพิจารณางบประมาณ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา งบสะสมเพื่อกิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณสำรองเพื่อกิจกรรมนักศึกษา จากการพิจารณางบประมาณ ในการประชุมสมัยสามัญสภานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ปรากฎผลดังนี้

1.สภานักศึกษา ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 294,500 บาท

2.องค์การนักศึกษา ได้รับอนุมัติ จำนวน 16 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,420,450 บาท

3.ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ได้รับอนุมัติจำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 267,660 บาท

4.สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มีมติอนุมัติงบประมาณสะสมเพื่อกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 2โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 122,690 บาท

5.สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มีมติอนุมัติงบประมาณสำรองเพื่อกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,880 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,144,180 บาท

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter