News

ราชมงคลพระนคร เปิดประสบการณ์สร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3 ณ Dong-Eui University เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้นำนักศึกษา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการเรียนรู้วิทยาการ วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและทักษะกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ เพื่อสร้างโลกทัศน์ ประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมธรรมและหลักปฏิบัติที่เป็นสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารจาก 8 ราชมงคล ร่วมลงนาม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter