News

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ สมาคมศิษย์เก่านักเรียนตำรวจนครบาล

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ พล.ต.ต.บุญส่ง นามกรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักเรียนตำรวจนครบาล โดยมีผู้บริหารจาก 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 19 กันยายน 2566 โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคคลและเยาวชนของชาติ ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครองในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงานและประชาชนได้รับรู้ต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter