News

ราชมงคลพระนคร จับมือองค์การสวนสัตว์ฯ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์-งานวิจัย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บันทึกลงนามความร่วมมือ โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการลงนาม ร่วมกับนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้จะร่วมกันกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ วิจัย สู่สังคม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ฉวีวรรณ/ข่าว

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter